Department of Mathematics Current location: homepage  Faculties  Department of Mathematics

Professor

杨德贵Yang Degui房少梅Fang Shaomei夏 强Xia Qiang郭子君Guo Zijun曹广福Cao Guangfu谌秋辉Chen Qiuhui魏福义Wei Fuyi

Associate Professor

王石安Wang Shian毛卫华Mao Weihua方 平Fang Ping付银莲Fu Yinlian刘 丹Lau Dan刘木伙Liu Muhuo刘迎湖Liu YingHu江雪萍Jiang Xueping李泽华Li Zehua李海绸Li Haichou肖 莉Xiao Li邱 华Qiu Hua张 昕Zhang Xin张 娜Zhang Na张伟峰Zhang Weifeng张连宽Zhang Liankuan张胜祥Zhang Shengxiang陈 羽Chen Yu金玲玉Jin Lingyu金玲玲Jin Lingling周裕中Zhou Yuzhong郑国庆Zheng Guoqing赵立新Zhao Lixin胡巧怡Hu Qiaoyi钟谭卫Zhong Tanwei袁利国Yuan Liguo郭 军Guo Jun曹 静Cao Jing梁茹冰Liang Rubing彭泓毅Peng Hongyi雷春林Lei Chunlin蔡贤资Cai Xianzi

Lecturers

丁仕虹Ding Shihong马立华Ma Lihua王 霞Wang Xia王雪琴Wang Xueqin尤雪莲You Xuelian卢建平Lu Jianping田秀蓉Tian Xiurong吕小欢Lv Xiaohuan朱玲湘Zhu Lingxiang朱艳丽Zhu Yanli朱艳科Zhu Yanke危苏婷Wei Suting刘文琰Liu Wenyan刘鹏飞Liu Pengfei李 凤Li Feng李 倩Li Qian李 朗Li Lang李娇娇Li Jiaojiao杨志程Yang Zhicheng利小玲Li Xiaoling何 婧He Jing陆 琪Lu Qi陈银辉Chen Yinhui林利云Lin LiYun罗志坚Luo Zhijian周 燕Zhou Yan赵 峰Zhao Feng聂笃宪Nie Tuxian夏英俊Xia Yingjun徐小红Xu Xiaohong黄一德Huang Yide黄小虎Huang Xiaohu曾庆茂Zeng Qingmao廖 彬Liao Bin

Experimenter

文 斌Wen Bin岑冠军Cen Guanjun